top of page

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Έγινε ενημέρωση: 1 Σεπ 2021

Συνεχίζεται το πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων όλης της αγοράς με ποσοστό επιδότησης 50% – 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000,00€.


Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.


Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 • Κλάδος βιομηχανίας – μεταποίησης τροφίμων και αγροδιατροφής

 • Κλάδος ενέργειας

 • Εταιρείες Logistics, μεταφορών – εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (θέατρο, μουσεία, καλλιτεχνικές δημιουργίες)

 • Κλάδος Περιβάλλοντος

 • Εταιρείες πληροφορικής

 • Κλάδος υγείας

 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις

 • Επιχειρήσεις κατασκευών


Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες:


 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

 • Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης.

 • Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 • Απασχολεί λιγότερο από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.

 • Λειτουργούν νόμιμα.

 • Καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος.

 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis).


Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης

Από 20.000,00€ έως και 200.000,00€. Επιδότηση από 50% έως 65%.


Επιλέξιμες Δαπάνες

Χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:


 • Μηχανήματα- Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.

 • Πιστοποίηση Προϊόντων- Υπηρεσιών- Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.

 • Συσκευασία- Ετικέτα- Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.

 • Ψηφιακή προβολή.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες- Τεχνικές μελέτες.

 • Μεταφορικά μέσα.

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).


Λεπτομέριες Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα

 • Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 • Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 • Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.


Χρόνος Υποβολής

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019


Σημαντικά σημεία

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.


Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης και ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας.


Η kontakos mc υποστηρίζει με συνέπεια τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια ένταξης τους στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, με ποσοστό επιτυχίας που όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνά το 95%!

Αυτή είναι η εγγύηση που παρέχει η kontakos mc στους πελάτες της για συνεργασία σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ.


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το "ΕΣΠΑ".

Comments


Commenting has been turned off.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.

bottom of page