top of page

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Anchor 1

Στην kontakos mc πιστεύουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το κλειδί της επιτυχίας στις επιχειρήσεις. Η εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων, η δημιουργία ομάδας που θα μοιράζεται το ίδιο όραμα αλλά θα έχει και τις ικανότητες να το πετύχει, η εκπαίδευση αλλά και η υποκίνηση μπορούν να φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα.  


Οι υπηρεσίες που παρέχουμε κάτω από αυτόν τον πυλώνα απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα, και αναζητούν είτε να προσλάβουν νέο προσωπικό, είτε να εκπαιδεύσουν το ήδη υπάρχον, είτε θέλουν να θέσουν συστήματα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, αναλαμβάνουμε να διαμορφώσουμε την συνολική στρατηγική των ανθρώπινων πόρων, να σχεδιάσουμε οργανογράμματα με αρμοδιότητες ρόλων αλλά και να προδιαγράψουμε τις διαδικασίες ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος μας είναι όλες οι ενέργειες να ταιριάζουν με την εταιρική στρατηγική αλλά και να δημιουργούν κουλτούρα επίτευξης στόχων.

Πρόσληψη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η επιτυχία κάθε επιχείρησης βασίζεται στην ποιότητα δουλειάς των ανθρώπων της, την καλή συνέργεια μεταξύ των ομάδων αλλά και την κουλτούρα συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων. Κάθε πρόσληψη που πραγματοποιείτε αποτελεί μία σημαντική επένδυση για την επιχείρηση σας. Για αυτό το λόγο πρέπει ο άνθρωπος που θα προσληφθεί να κάνει άμεσα τη διαφορά και να αποδώσει τα μέγιστα. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, μακροχρόνια εμπειρία και κατανόηση των προκλήσεων της κάθε επιχείρησης. 

Στην kontakos mc, σε συνεγρασία με τον επιχειρματία ή τον αρμόδιο προσλήψεων, αναλαμβάνουμε να:

 • Αναλύσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στην επιχείρηση για τη συγκεκριμένη θέση και να θέσουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο κατάλληλος υποψήφιος.

 • Σχεδιάσουμε την αγγελία εύρεσης εργασίας και θα τη δημοσιεύσουμε στα ανάλογα «μέσα» που παρακολουθούν οι δυνητικοί υποψήφιοι.

 • Διαχειριστούμε τις αιτήσεις των υποψηφίων και να διερευνήσουμε τα καταλληλότερα άτομα που έχουν προκύψει απο την διαδικασία.

 • Διενεργήσουμε δομημένες συνεντεύξεις και αξιολογήσεις βασισμένες σε KPIs που έχουμε από κοινού συμφωνήσει με τους υπεύθυνους της επιχείρησης.

 • Δημιουργήσουμε μια μικρή λίστα ικανών υποψηφίων.

 • Επιλέξουμε το κατάλληλο άτομο για τη συγκεκριμένη θέση.

 • Επιπλέον δίνουμε βάρος όχι μόνο στην αξιολόγηση της εμπειρίας και των γνώσεων των υποψηφίων, αλλά και στη συμβατότητα της προσωπικότητας και της φιλοσοφίας τους με την κουλτούρα της επιχείρησης.

Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η kontakos mc έχοντας πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών, πολυεθνικών αλλά και ελληνικών εταιρειών, μπορεί να εξακριβώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν στην επιχείρησή σας και τα σημεία που πρέπει να αναπτυχθούν, εστιάζοντας πάντα στο όραμα και τους στόχους της.

Αποσκοπούμε στην βελτίωση της απόδοσης και την ανάπτυξη των ανθρώπων σας, ώστε να:

 • Αξιοποιείται η προσωπικότητα των εργαζομένων και να βελτιώνονται τα αδύνατα σημεία τους.

 • Μεγιστοποιείται η απόδοση τους.

 • Αυξηθεί η αφοσίωσή τους στην εταιρία.

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε διάφορες θεματικές ενότητες, όπως:

Dynamiko2_2.jpg

Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η παρακολούθηση της πορείας των εργαζομένων, μέσα από τη χρήση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, δεικτών και στόχων, ευθυγραμμισμένων με τις εταιρικές αξίες και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού,  αυξάνει τόσο το επίπεδο των ατομικών επιδόσεων, όσο και των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης προσυμφωνημένων δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσα από μία σειρά ειδικά προσαρμοσμένων ασκήσεων, προσομοιώσεων, case studies, role playing και δομημένων συνεντεύξεων.

Τα βήματα για την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης είναι:

 • Προσδιορισμός των δεξιοτήτων και των επιθυμητών συμπεριφορών.

 • Διαμόρφωση των εργαλείων αξιολόγησης.

 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην διοικητική ομάδα.

 • Feedback στους συμμετέχοντες.

Επιπλέον πολύ σημαντική και αντικειμενική μέθοδος αξιολόγησης του προσωπικού είναι η εποπτεία κατά την εργασία. Η προσέγγιση αυτή αφορά στην παρατήρηση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους από τον αξιολογητή. Για την εφαρμογή της απαιτείται  προσδιορισμός των επιθυμητών δεξιοτήτων καθώς και των συνθηκών στις οποίες θα γίνει η εποπτεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας τις "Υπηρεσίες ΜΜΕ".

bottom of page