top of page

Ταμείο Ανάκαμψης - Πράσινος Αγροτουρισμός

Έγινε ενημέρωση: 8 Απρ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Πράσινου Αγροτουρισμού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [εδώ]. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 49.006.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2022 - 2025).


Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινάει στις 02/07/2022 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022. Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση [με σειρά προτεραιότητας], ενώ το ελάχιστο ύψος της εκάστοτε επένδυσης είναι 500.000,00 ευρώ (καθαρή αξία).


Το Ποσοστό Επιχορήγησης για τις Μικρές Επιχειρήσεις ανέρχεται σε 50% για όλη την Ελλάδα, πλην της Αττικής (45% για Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι και 35% για τον Δυτικό τομέα Αθηνών).
Επιδοτούνται δαπάνες για Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες καθώς και αμοιβές συμβούλων (μελέτες).


Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας greece20.gov.gr & του ΥΠΑΑΤ minagric.gr.


Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι Τουριστικές δραστηριότητες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ως εξής: α) NACE 55: Καταλύματα β) NACE 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης γ) NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες δ) NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση ε) NACE 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες στ) NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Προϋποθέσεις Προγράμματος

Τα επενδυτικά σχέδιο θα πρέπει να συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν. Απαιτείται πλάνο βιωματικού αγροτουρισμού όπου να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα δράσεις γαστρονόμιας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι απαιτείται προσκόμιση Μνημονίου Συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά:

 1. Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού.

 2. Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία.

 3. Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας.

 4. Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη.

 5. Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Απαιτείται Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του έργου.Τι να προσέξετε

Στο Νέο Καθεστώς του Πράσινου Αγροτουρισμού περιλαμβάνονται διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα παλαιότερα επιχορηγούμενα προγράμματα, όπως ενδεικτικά:

 • Βαθμολογείται η ιδία συμμετοχή (τραπεζικοί λογαριασμοί μετόχων ή εταιρείας) και η ύπαρξη αποδεικνυόμενης δυνατότητας δανεισμού.

 • Δεν απαιτούνται εκ των προτέρων (Εγκεκριμένα) Αρχιτεκτονικά Σχέδια ή ιδιοκτησία/ μισθωση γης.

 • Δεν απαιτείται εκ των προτέρων (κατά την αίτηση) η ύπαρξη εταιρείας.

 • Η έναρξη της επένδυσης θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά την έγκριση (εντός 3 μηνών και με υλοποίηση τουλάχιστον του 10% του φυσικού αντικειμένου).

 • Δίνεται δυνατότητα πολυτμηματικής πραγματοποίησης/ πληρωμής του έργου.


Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Πράσινο Αγροτουρισμό είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ). Επίσης επιλέξιμες είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας. Δεν είναι επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας ενώ υπάρχουν κριτήρια μοριοδότησης. Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.

 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως ελάχιστη αποδεκτή επέκταση είναι το 20% και εφόσον αποδεικνύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα.

 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν.


Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης. Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210 6837982 ή αποστείλετε μας e-mail στην διεύθυνση μας info@kontakosmc.gr


Επιλέξιμα είδη καταλυμάτων

Όσον αφορά στα καταλύματα, ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς: α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών, β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών, γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών, δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων: αα) μονόχωρες 40 τ.μ ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Ποσό Ενίσχυσης

Τα ποσοστά επιδότησης (ενίσχυση με επιχορήγηση χρημάτων, φορολογική απαλλαγή) κυμαίνονται αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης και αναλόγως την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από ελάχιστο ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ (Καθαρή Αξία).

Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή μιας εγκατάστασης/ μονάδας. Ενδεικτικές Δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλων χώρου.

 • Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

 • Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.

 • Άυλες δαπάνες (πιστοποιήσεις, λογισμικά συστήματα κτλ)

Οι κατηγορίες των επιδοτούμενων Δαπανών αναλύονται ως εξής:

 • Κτηριακές Εγκαταστάσεις.

 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου.

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Τεχνικές (Ειδικές Εγκαταστάσεις).

 • Λοιπός Εξοπλισμός

 • Μεταφορικά Μέσα (εντός μονάδας)

 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού (Τεχνογωσία, Πιστοποίηση, Λογισμικό, Συστήματα Οργάνωσης).

 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, στο ποσό των 500.000 ευρώ. Το μέγιστο (ανώτατο) επιλέξιμο ύψος επένδυσης ανέρχεται: α) για μεγάλες επιχειρήσεις στα 12.500.000 ευρώ β) για πολύ μικρές/ μικρές/ μεσαίες επιχειρήσεις στα 7.500.000 ευρώ


Comments


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.

bottom of page