top of page

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Έγινε ενημέρωση: 1 Σεπ 2021


Οι βασικές επιδιώξεις του νόμου σχετίζονται με:

 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού

 • την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην περιφερειακή σύγκλιση

 • την υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

 • την επανεκβιομηχάνιση της χώρας

 • την αύξηση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων

 • την υψηλή προστιθέμενη αξία

 • τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας

 • την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων

 • την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών

 • τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

 • τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)

 • την ενίσχυση της υγιούς και στοχευμένης επιχειρηματικότητας

 • την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων

 • την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό ΕργασίαςΧαρακτήρας Κινήτρου:

Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.


Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου - Αρχική Επένδυση

 • δημιουργία νέας μονάδας

 • επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

 • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας

 • θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

 • απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει


Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων (σε ευρώ):

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000

 • Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000

 • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000

 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.): 50.000


Συμμετοχή Φορέα στο Κόστος:


Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή

έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη

χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση

 • Εμπορική εταιρεία

 • Συνεταιρισμός

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6)

Οι δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν τη

βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού Κτηριακά (μέχρι 45% του συνόλου, 60% για τουριστικά, 70% για logistics, 80% για διατηρητέα), αγορά παγίων

στοιχείων ενεργητικού, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων

β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων

πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης


ή Εναλλακτικά:

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2)

ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Συμπληρωματικά των περιφερειακών ενισχύσεων:

 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ

 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ

 • Δαπάνες για cluster καινοτομίας

 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

 • Επενδυτικές δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας

 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για:

 • Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης


Είδη Ενισχύσεων:

 1. Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

 2. Επιχορήγηση: δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών

 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη,

 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο

 5. Χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνειο)

 6. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

 7. Ταχεία αδειοδότηση

Δείτε το αναλυτικό ΦΕΚ εδώ.Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το "ΕΣΠΑ".

Comments


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.

bottom of page