top of page

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων

Έγινε ενημέρωση: 23 Νοε 2022

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.


Επιδότηση: 100%


Σκοπός του προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά µέσω της δημιουργίας µιας νέας οικονομικής οντότητας.Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής


Οι δικαιούχοι πρέπει σωρευτικά:

 1. να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012-31/12/2021

 2. να µην έχουν µμεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,

 3. δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης

 4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/2/2019 και µετά. Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

 5. έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

 6. να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις τυχόν οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήµεροι µε τους όρους της ρύθµισης. Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης, αποκτούν ασφαλιστική ενηµερότητα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκοµίζουν µετά την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα, και παραµένουν ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν οι ενταγµένοι στο πρόγραµµα, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο 5, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η µη υπαγωγή τους σε ρύθµιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ,

 7. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ),

 8. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα

 9. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες / επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις), είτε ως µέλη νοµικών οντοτήτων, µε µία από τις ακόλουθες νοµικές µορφές:

 • Οµόρρυθµη Εταιρεία (ΟΕ),

 • Ετερόρρυθµη Εταιρεία (ΕΕ), για τους οµόρρυθµους εταίρους,

 • Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ),

 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

 • Συνεταιρισµού Εργαζοµένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).

Επισηµαίνεται ότι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόµενων νοµικών προσώπων, είναι οι εταίροι – µέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσµικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων µε την ιδιότητα του µισθωτού είτε στις επιχειρήσεις των είτε σε άλλους εργοδότες αποτελεί λόγο απόρριψης της υπαγωγής τους στο παρόν πρόγραµµα. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

Στις περιπτώσεις νοµικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3) µέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1 της παρούσας και να συµµετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο µε ίσα εταιρικά µερίδια. Στην περίπτωση που στο πρόγραµµα εντάσσεται ένα µέλος νοµικής οντότητας, αυτό θα πρέπει να συµµετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο µε ποσοστό τουλάχιστον 51%.

Τα ποσοστά συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο δεν µπορεί να µεταβληθούν κάτω από το ελάχιστο, (βάσει του οποίου εντάχθηκαν), καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωµένη σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο.

Η δηµιουργία υποκαταστήµατος, είτε κατά την διαδικασία της ένταξης είτε κατά την διάρκεια του προγράµµατος δεν παραβιάζει τους όρους του προγράµµατος. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.Δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα:

 1. επαγγελµατικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές),

 2. επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δηµόσιας χρήσης,

 3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ,

 4. επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),

 5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η µετά µεσηµβρίας έως την 6η πρωινή,

 6. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.

Επισηµαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείµενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), το οποίο ήταν επιλέξιµο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.∆. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος, αυτοί θα πρέπει να µην εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράµµατος.

7. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς στους οποίους δεν εφαρµόζεται το άρθρο 1 του Κανονισµού 1407/2013,

 1. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆OΥ,

 2. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆ από την 1η /1/2008 και εφεξής,

 3. οι συστεγαζόµενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, µη διακριτό, χώρο µε άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραµµα. Με την νέα τροποποίηση που έγινε υπάρχουν πιο ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουργίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

 4. Αυτοαπασχολούµενοι, αµειβόµενοι µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθµίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

 5. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.∆ιάρκεια και ποσό επιχορήγησης


Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) µήνες.

Οι ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίµηνης δέσµευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήµατος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον µήνες, το οποίο ξεκινά µετά το δεκαπεντάµηνο διάστηµα του προγράµµατος (επιχορήγηση και δέσµευση).Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:


α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) µήνες της επέκτασης του προγράµµατος, ορίζεται ως εξής:

 • έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

 • έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

 • έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.Υποβολή προτάσεων


Οι προτάσεις υποβάλλονται έως και τις 25 Νοεμβρίου 2022. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.


Πηγή: www.espa.gr

Comments


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.

bottom of page