Εμπειρία και εξειδίκευση στο κανάλι του Φαρμακείου

Σε ότι αφορά το κανάλι του Φαρμακείου η πολυετής εμπειρία μας και η εξειδίκευση που έχουμε αναπτύξει στην kontakos management consultants μας δίνει την δυνατότητα να αποτελούμε ένα πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και ειδικών εφαρμογών Business to Business (B2B) και Business to Consumer (B2C) για το Φαρμακείο με εξειδίκευση στους τομείς:

pharmacy support kontakos mc

Συνοψίζοντας η πολυετής εμπειρία του Γιάννη Κοντάκου και της ομάδας συμβούλων που τον πλαισιώνει στην kontakos management consultants, η προσήλωση στο κανάλι του Φαρμακείου με επικέντρωση στην βελτίωση της κερδοφορίας, την αύξηση της ρευστότητας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή συστήματος οργάνωσης του Φαρμακείου είναι οι παράγοντες που εγγυώνται την επιτυχία της συνεργασίας των Φαρμακοποιών με την kontakos mc.

Διαβάστε εδώ προτάσεις και ειδική αρθρογραφία για τα Φαρμακεία