Αγροτική Ανάπτυξη

2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017»

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1

Η 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 εφαρμόζεται στις Περιφέρειες, στις οποίες μετά τα αποτελέσματα της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών εντός του 2017.

Αυτές οι Περιφέρειες είναι: Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικά για το Νομό Αττικής:

Το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα αποκλείοντας το κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

 • Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 5 Περιφέρειες που αφορά η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης.
 • Ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:

 1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής, δηλαδή των Περιφερειών Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
 3. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017.
 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
 6. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 7. Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:

 1. Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της παραπάνω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων, μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.
 2. Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.
 3. Έχουν ως κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα στη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 1. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της υποψηφίου/ας.
 2. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στο ΟΣΔΕ 2017.
 3. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000€ έως και 100.000€.
 4. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 1. Η οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση των νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού στήριξης μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να εμφανίσει κανένα τιμολόγιο.
 2. Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο (2) δόσεις. Η 1η δόση, έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός πέντε (5) ετών από την ένταξη, δεδομένης της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.
 3. Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, κυμαίνεται μεταξύ 17.000€ έως και 22.000€, αναλόγως της περιοχής του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης ως εξής:
 • Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000€. Αυξάνεται στις 19.500€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.
 • Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500€. Αυξάνεται στις 22.000€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

 

Πηγή:  http://diavgeia.gov.com

 

Ενιαία Ταυτότητα για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εnterprise Greece ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος για τη διαμόρφωση Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα αγροδιατροφής, προϋπολογισμού 34,5 εκατ. ευρώ.

To πρόγραμμα: «Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας – Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα» θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Με το «Ελληνικό Σήμα» προχωρούμε στην ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ή αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του κλάδου της αγροδιατροφής. Το πρόγραμμα θα βελτιώσει τη θέση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής και θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν καλύτερους όρους και μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές, με όχημα πάντα, την εξαιρετική τους ποιότητα.

Το «Ελληνικό Σήμα» είναι τμήμα της συνολικότερης στρατηγικής που υλοποιούμε για την αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Με στοχευμένες δράσεις από το ΕΣΠΑ αλλά και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρεμβαίνουμε σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του αγροδιατροφικού συμπλέγματος – από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τη μεταποίηση των προϊόντων και τη διάθεσή τους στις αγορές, προωθώντας τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αγροδιατροφής».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας αυτών των προϊόντων με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές αλλά και στην προώθηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στα διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει σημαντικά τον εξαγωγικό προσανατολισμό των προϊόντων αγροδιατροφής και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση και την αξιοποίηση αυτών, όπως η εστίαση και το εμπόριο.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ:  http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20170906_076_anapty3h_prowthhsh_a3iopoihsh_eniaias_taytothtas.pdf

Πηγή:   http://www.antagonistikotita.gr/epanek

Επενδύσεις στη Μεταποίηση & Εμπορία Τροφίμων (Μέτρο 4.2)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»

Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διατεθούν συνολικά 250.000.000€ εκ των οποίων στον πρώτο κύκλο θα διατεθούν 170.000.000€.

Ο πρώτος κύκλος θα χωριστεί σε τρείς δράσεις ως εξής:

 1. Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν).
 2. Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν).
 3. Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

 

Τα όρια του προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης έχουν ως εξής:

Δράση 4.2.1

Από 100.000€ έως 10.000.000€

Δράση 4.2.2

Από 100.000€ έως 5.000.000€

Δράση 4.2.3

Από 50.000€ έως 300.000€

 

Διαβάστε την σχετική πρόσκληση:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/diabouleysh_agrotikh_anaptijh2014_2020.pdf

Πηγή: www.minagric.gr

 

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας και να συνεισφέρουμε στην σωστή διεκπεραίωση του έργου σας.

 

Για οποιοδήποτε ενδιαφέρον, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@kontakosmc.gr ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΣΠΑ.