Πρόγραμμα : ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ύψος ενίσχυσης:

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης, επίσης στη μελλοντική κατάσταση, ως ακολούθως:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1 Περιοχή μόνιμης κατοικίας
Ορεινή 7.500
Μειονεκτική 5.000
Λοιπές Περιοχές 2.500€

2 Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
Κτηνοτροφική 7.500
Φυτική 7.500
Μικτή -Μελισσοκομία 5.000

3 Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
> από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς 5.000
80% – 120% του Εισοδήματος Αναφοράς 2.500

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ( ΣΥΝΟΛΟ)
Μέγιστο 20.000
Ελάχιστο 10.000
Οι οικισμοί λαμβάνονται υπόψη ως προς την κατηγορία της περιοχής.

Περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΜΕΤΡΟ 112

Το σχετικό αρχείο PDF