ΤΕΠΙΧ I – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Ενεργοποιήθηκε η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, αφού το μισό κεφάλαιο κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας υπό τη διαχείριση του ΕΤΕΑΝ.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 192 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από τις έως σήμερα επιστροφές κεφαλαίου δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι, ενώ θα μοχλευτούν με ισόποσους πόρους από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες.

 

Σκοπός δανείου

  1. Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, δύνανται να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής με μακροπρόθεσμο δάνειο και επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

2.Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως, για την κάλυψη:

– Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά).

– Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών  υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος  κλπ).

*Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

 

Δικαιούχοι της Δράσεως

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)  ανεξαρτήτως σταδίου λειτουργίας (νεοσύστατες ή και υφιστάμενες), οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).

– απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

– εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

Έχουν έδρα και λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Περίοδος διαθεσιμότητας

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής συμβάσεως ορίζεται η 30. 6. 2018 υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός της Δράσεως, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Ύψος δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσεως, ανά επιχείρηση, ανέρχεται:

1.Για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, από €10.000 έως €800.000

2.Για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως, από €10.000 έως €300.000

Διάρκεια δανείου

Επενδυτικό Δάνειο:  από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

Κεφάλαιο Κινήσεως: έως 48 μήνες.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

 

Πηγή:  http://www.etean.gr